Google Website Translator Gadget

söndag 4 mars 2012

Bibelord - Uppmuntran


Gal 3:28 Nu är ing­en läng­re ju­de el­ler grek, slav el­ler fri, man el­ler kvin­na. Al­la är ni ett i Kristus Jesus. 
 
Jes 12:2-3 Ja, Gud är min rädd­ning,jag är trygg och ut­an fruk­tan. Min kraft och mitt värn är Herren, han rädda­de mig. Jub­lan­de skall ni ösa vat­ten ur rädd­ning­ens källor.

Heb 4:16 Låt oss därför frimo­digt träda fram till nådens tron för att få förbar­man­de och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

5 Mos 31:8 Her­ren skall själv gå före dig. Han skall va­ra med dig. Han svi­ker dig in­te och över­ger dig in­te. Var in­te rädd, tap­pa in­te mo­det!”

1 Kor 10:13 Era prövning­ar har in­te va­rit övermänsk­li­ga. Gud är tro­fast och skall in­te låta er prövas över förmåga: när han sänder prövning­en vi­sar han er också en utväg, så att ni kom­mer ige­nom den.

2 Joh 3 Nåd, barmhärtig­het och frid från Gud fa­dern och från Je­sus Kristus, Fa­derns son, skall va­ra med oss i san­ning och kärlek.

Ps 139:5-6 Du om­ger mig på al­la si­dor, jag är helt i din hand. Den kun­ska­pen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd.

Joh 16:33 Det­ta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I värl­den får ni li­da, men var in­te oro­liga, jag har be­seg­rat värl­den.”

Fil 4:19 Min Gud skall med sin härli­ga ri­ke­dom i Kristus Je­sus fyl­la al­la era be­hov. 

Matt 11:28-30 Kom till mig, al­la ni som är tyng­da av bördor; jag skall skänka er vi­la. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni fin­na vi­la för er själ. Mitt ok är skon­samt och min börda är lätt.”

Joh 14:27 Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er in­te det som värl­den ger. Känn ing­en oro och tap­pa in­te mo­det.'
 
Ps 121:1-2 En vall­fartssång. Jag ser upp emot ber­gen: vari­från skall jag få hjälp? Hjälpen kom­mer från Her­ren, som har gjort him­mel och jord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar